Bibliotecar
Bibliotecar

Bibliotecar

Nr
Durata: 96 ore
Bibliotecar

Conform actelor normative în vigoare, biblioteca este o instituţie de importanţă strategică, reprezentând structuri cu rol infodocumentar, bazate pe colecţii de resurse, precum şi pe serviciile unui personal specializat, capabil sã asigure şi sã punã la dispoziţie aceste resurse cu scopul satisfacerii cerinţelor de educare, informare, cercetare şi recreere a utilizatorilor sãi. Oferta de documente multimedia, formarea diverselor categorii de utilizatori, memoria comunităţii, multi şi inter culturalismul, stimularea creativităţii, crearea de evenimente ale comunităţii, integrarea categoriilor marginale, dezvoltarea unei culturi a comunicării, cooperarea cu organizaţiile, autorităţile ş i publicul, stimularea activităţ ilor de voluntariat şi asigurarea unei permanente vizibilităţi a instituţiei ca centru local vital viu, util, racordat la modernitate, jalonează activitatea profesionistului din infodocumentare.

Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-educativ folosind metode alternative de educare şi informare.

Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.

Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele din comunitate ( capitală, oraş, comună ), asigurând informarea tuturor, conform nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice.

Activitatea complexă din biblioteci presupune eforturi comune ale unor bibliotecari cu pregatire diferită (studii medii sau superioare).

Profesia este obligată să evolueze datorită nivelului ridicat al cererii societăţii.

Bibliotecarul cu studii medii îndeplineşte activităţi legate de :

 • Organizarea circulaţiei documentelor
 • Conservarea colecţiilor
 • Dezvoltarea colecţiilor
 • Evidenţa şi organizarea colecţiilor
 • Remedierea documentelor deteriorate

Realizarea în condiţii optime a acestor activităţi este posibilã în contextul existenţei unor norme care trebuie respectate în practicarea ocupaţiei de bibliotecar.

 • o bunã pregãtire biblioteconomicã şi o continuã activitate de perfecţionare profesionalã;
 • solide cunoştinţe de culturã generalã ;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a calculatorului şi a sistemelor utilizate în biblioteci;
 • noţiuni generale de psihologie şi psihopedagogia lecturii;
 • cunoştinţe de marketing biblioteconomic;
 • solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu utilizatorii ;
 • abilitate, politeţe, fermitate şi eficienţã în relaţiile cu furnizorii;
 • noi abilităţi de formator şi comunicator în procesul dezvoltării personalităţii;
 • capacitatea de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în contextul lucrului în echipã;
 • interesul de a aprecia randamentul activitãţii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte şi, în funcţie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altã parte;
 • capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncã.

 

 Sunt necesare studii medii pentru a urma acest curs. 

 Durata cursului este de 3 luni.  Instruirea practică se desfășoară la Biblioteca Județeană și bibliotecile orașului.

Contact:
Telefon: 0265-251 118
E-mail: contact@ucstgm.ro